Club Overview‎ > ‎Reglementen‎ > ‎

Huishoudelijk reglement

Versie       1.4
Datum      14-05-2016

1.    Het bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen.
Een bestuurslid mag ten hoogste drie jaar zitting hebben. Een aftredend bestuurslid kan zich direct herkiesbaar stellen.

2.    Geldmiddelen
De inkomsten van de vereniging worden gevormd door:
 • Contributie;
 • Subsidie;
 • Begunstiging;
 • Schenking;
 • Inschrijvingen van toernooien;
 • Baropbrengsten;
 • Diverse activiteiten (Grote clubactie, Rommelmarkt, etc.).

De contributie bedraagt per jaar:
 Junioren niet-competitiespelers€ 75,00
 Junioren competitiespelers€ 100,00
 Senioren recreanten € 95,00
 Senioren competitiespelers€ 134,50
 Rustend lid
 € 30,00
 Donateur€ 30,00

Leden die per 1/1 nog geen 18 jaar zijn worden ingedeeld als junior. Is een lid per 1/1 minimaal 18 wordt deze ingedeeld als senior.

De contributie kan worden voldaan in jaarlijkse of halfjaarlijkse termijnen, te voldoen door storting op de bankrekening van de vereniging.
Bankrekeningnummer: NL28RABO010.63.06.022  t.n.v. Wilvo/ TTV Bergeijk

De penningmeester beheert en int het geld, doet de noodzakelijke uitgaven welke allen door een schriftelijk bewijs gedekt moeten zijn. Bij ziekte of afwezigheid van de penningmeester kan de taak worden waargenomen door andere leden van het bestuur, zo mogelijk in overleg met de penningmeester

3. Cadeaus
 Er wordt in de volgende gevallen een cadeau aangeboden:
 • Huwelijk, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijk                      
 • Gezinsuitbreiding                                                                
 • Langdurige ziekte (5 weken of ziekenhuisopname)            
 • 12½, 25, 40 en 50 jaar lid (huldiging tijdens een officiele gelegenheid)                          
 • Schenking van 1 euro per jubileumjaar aan verenigingen
 • Dit alles bij tijdige berichtgeving aan het secretariaat.
We gaan alleen naar recepties als dit een sportvereniging betreft. Bij niet –sportverenigingen kunnen we een uitzondering maken indien er leden van onze vereniging bij betrokken zijn.

4.      Aanpassing bedragen
Alle bedragen in dit reglement genoemd, kunnen door het bestuur worden aangepast. De veranderingen dienen in de algemene ledenvergadering besproken te worden.

5.      Contributie-achterstand
Bij een contributie-achterstand van een half jaar of meer, kan het bestuur overgaan tot schorsing van het betrokken lid.

6.      Algemene ledenvergadering
Ieder jaar zal een algemene ledenvergadering bijeengeroepen worden, ten laatste zes maanden na sluiting van het boekjaar, lopend van 1 juli tot en met 30 juni. In deze vergadering zal de kascommissie worden benoemd, die bij voorkeur uit twee leden bestaat. Deze leden mogen geen bestuursleden zijn.

7.      Bijeenroepen ledenvergadering
Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden zal het bestuur binnen een maand een ledenvergadering bijeenroepen. Ook zal het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden inzage geven in de boeken.

 8.      Opzeggen lidmaatschap
Indien, voor competitiespelers, het lidmaatschap van TTV Bergeijk niet voor 16 mei tijdens het lopende seizoen is opgezegd moet over het gehele volgend seizoen contributie worden betaald. Voor Recreanten geldt een termijn van 1 juni en 1 november per seizoenshelft. Indien men zich opgeeft voor het trainingskamp moet ook over het gehele volgende seizoen contributie worden betaald.
Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.

9.     Activiteiten door leden
Ieder seniorlid voert twee activiteiten per half jaar uit, namelijk poetsen – sparren met jeugd tijden jeugdtrainingen - begeleiden van jeugd tijdens thuis en/of uit wedstrtijden – bardienst.
Onze vereniging is een club voor en door leden.

10.  Trainingsreglement
Ieder lid houdt zich automatisch aan het trainingsreglement als hij kenbaar maakt deel te willen nemen aan de trainingen.

11.  Begeleiden / rijden / coaching jeugd.  
Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:

Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitedeel de jeugd te begeleiden en heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes. Indien men zich hier niet aan houdt zal er een boete worden opgelegd van 12,50 euro per competitiedeel zoals goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering in 2005.

12.  Rook- en alcoholbeleid.
Het bestuur van TTV Bergeijk is na overleg met de gemeente en het raadplegen van de reglementen van de NTTB tot het volgende besluit moeten komen:
 • Een compleet rookverbod tijdens trainingen en wedstrijden van de jeugd.
 • Een compleet rookverbod in het gehele gebouw.
 • Aan personen tot 18 jaar schenken wij geen alcohol.
Bovendien mag aan geen enkel persoon alcohol geschonken worden tijdens:
 • jeugdwedstrijden op zaterdagmorgen
 • trainingen van de jeugd
 • wedstrijden van jeugd op zaterdagmiddag (na deze wedstrijd alleen beperkt!)
Barpersoneel moet nauwlettend toezien op het drankgebruik en overmatig drankgebruik is niet toegestaan.

13.  Schorsen of royeren van leden
Het schorsen of royeren van leden is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan deze persoon dan voordragen.

14.  Overig
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur beslist in bestuursvergaderingen met meerderheid van stemmen.
Besluiten welke tijdens de bestuursvergaderingen worden genomen worden genoteerd op de zogenaamde besluitenlijst, en zijn voor ieder lid op te vragen bij de secretaris.