Wilvo-TTV Bergeijk

Huishoudelijk reglement

Versie   1.4

Datum   14-05-2016


1. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen.

Een bestuurslid mag ten hoogste drie jaar zitting hebben. Een aftredend bestuurslid kan zich direct herkiesbaar stellen.


2. Geldmiddelen

De inkomsten van de vereniging worden gevormd door:


De contributie is jaarbedrag en wordt bepaald op basis van de onderstaande categorieën:


Leden die per 1 januari nog geen 18 jaar zijn worden ingedeeld als junior. Is een lid per 1 januari minimaal 18 wordt deze ingedeeld als senior.


De contributie kan worden voldaan in jaarlijkse of halfjaarlijkse termijnen, te voldoen door storting op de bankrekening van de vereniging.

Bankrekeningnummer: NL28RABO010.63.06.022  t.n.v. Wilvo/ TTV Bergeijk


De penningmeester beheert en int het geld, doet de noodzakelijke uitgaven welke allen door een schriftelijk bewijs gedekt moeten zijn. Bij ziekte of afwezigheid van de penningmeester kan de taak worden waargenomen door andere leden van het bestuur, zo mogelijk in overleg met de penningmeester


3. Cadeaus

 Er wordt in de volgende gevallen een cadeau aangeboden:

We gaan alleen naar recepties als dit een sportvereniging betreft. Bij niet –sportverenigingen kunnen we een uitzondering maken indien er leden van onze vereniging bij betrokken zijn.


4.  Aanpassing bedragen

Alle bedragen in dit reglement genoemd, kunnen door het bestuur worden aangepast. De veranderingen dienen in de algemene ledenvergadering besproken te worden.


5.  Contributie-achterstand

Bij een contributie-achterstand van een half jaar of meer, kan het bestuur overgaan tot schorsing van het betrokken lid.


6.  Algemene ledenvergadering

Ieder jaar zal een algemene ledenvergadering bijeengeroepen worden, ten laatste zes maanden na sluiting van het boekjaar, lopend van 1 juli tot en met 30 juni. In deze vergadering zal de kascommissie worden benoemd, die bij voorkeur uit twee leden bestaat. Deze leden mogen geen bestuursleden zijn.


7.  Bijeenroepen ledenvergadering

Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden zal het bestuur binnen een maand een ledenvergadering bijeenroepen. Ook zal het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden inzage geven in de boeken.


 8.  Opzeggen lidmaatschap

Indien, voor competitiespelers, het lidmaatschap van TTV Bergeijk niet voor 16 mei tijdens het lopende seizoen is opgezegd moet over het gehele volgend seizoen contributie worden betaald. Voor Recreanten geldt een termijn van 1 juni en 1 november per seizoenshelft. Indien men zich opgeeft voor het trainingskamp moet ook over het gehele volgende seizoen contributie worden betaald.

Indien men enige tijd is uitgeschakeld a.g.v. blessures etc. geeft dit geen vrijstelling van contributie.


9. Activiteiten door leden

Ieder seniorlid voert twee activiteiten per half jaar uit, namelijk poetsen – sparren met jeugd tijden jeugdtrainingen - begeleiden van jeugd tijdens thuis en/of uit wedstrtijden – bardienst.

Onze vereniging is een club voor en door leden.


10.  Trainingsreglement

Ieder lid houdt zich automatisch aan het trainingsreglement als hij kenbaar maakt deel te willen nemen aan de trainingen.


11.  Begeleiden / rijden / coaching jeugd.  

Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 20 november 2001 geldt de volgende regeling:


Elk competitiespeler, zowel dame als heer, is verplicht 1 keer per competitiedeel de jeugd te begeleiden en heeft verder nog 1 vrije keuze. Een recreant heeft 2 vrije keuzes. Indien men zich hier niet aan houdt zal er een boete worden opgelegd van 12,50 euro per competitiedeel zoals goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering in 2005.


12.  Rook- en alcoholbeleid.

Het bestuur van Wilvo TTV Bergeijk is na overleg met de gemeente en het raadplegen van de reglementen van de NTTB tot het volgende besluit moeten komen:

Bovendien mag aan geen enkel persoon alcohol geschonken worden tijdens:

Barpersoneel moet nauwlettend toezien op het drankgebruik en overmatig drankgebruik is niet toegestaan.


13.  Schorsen of royeren van leden

Het schorsen of royeren van leden is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan deze persoon dan voordragen.


14.  Overig

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur beslist in bestuursvergaderingen met meerderheid van stemmen.

Besluiten welke tijdens de bestuursvergaderingen worden genomen worden genoteerd op de zogenaamde besluitenlijst, en zijn voor ieder lid op te vragen bij de secretaris.